ÚvodReklam. poriadok

Reklam. poriadok

Reklamačný poriadok a záruka na tovar
Reklamácie tovaru sú riešené v súlade s platným právným poriadkom.

Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných a dodacích podmienok spoločnosti Ivan Klapal ORION
Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky s objednaným tovarom túto prezrieť a pri zrejmých a na povrchu zásielky znatežných poškodení, prípadne zjavného úbytku či čiastočnej straty zásielky tieto poškodenia a straty reklamovať ihneď u doručujúceho kuriéra. O rozsahu poškodenia, či čiastočnej straty obsahu zásielky musí byť ihneď spísaný reklamačný protokol. Kuriér zasielatelskej spoločnosti je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi zástupcu kuriérskej spoločnosti.
Ak nie je Kupujúcim poškodenie, alebo čiastočná strata obsahu zásielky zrejmá a zjavná pri jej prevzatí, je Kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu vznik škody bez zbytočného odkladu potom čo ju zistil, najneskôr do 5 dní od doručenia zásielky s objednaným tovarom.
V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu dokladu o predaji, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovatela. Reklamovaný tovar Vám vymeníme za iný, alebo Vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Odporúčame preto tovar zasielať doporučene a poistený ( nie na dobierku, zásielku poslanú na dobierku si neprevezmeme).
Reklamácia musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
a) označenie a popis závady zásielky
b) číslo objednávky, resp. číslo zásielky na identifikačnom štítku
c) kópiu reklamačného protokolu (ak bol spísaný s doručujúcim kuriérom pri prevzatí zásielky)
Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej uplatnenia. Táto doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nedodá vyššie uvedené podklady.
Pre rýchlejšie a operatívnejšie riešenie Vašich reklamačných nárokov Vám doporučujeme kontaktovať nás aj telefonicky (0905 197 106, resp. emailom obchod@muscleshop.sk)
Reklamácie sú vybavované:
- telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 na čísle 0905 197 106,
- emailom na obchod@muscleshop.sk
- poštou na adrese Ivan Klapal ORION , Gen. Svobodu 852/15 Partizánske 958 01
Ak Kupujúci neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok, platí, že zásielka bola doručená riadne a včas. Tento postup reklamácie je rovnaký aj pri reklamáciach v záručnej dobe.
Na tovar predávaný prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti Ivan Klapal ORION sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacou, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby. Za chyby vzniknuté prepravcom neručíme. Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Záručná lehota je kupujúcemu oznámena v obchodných podmienkach dodavateľa. Záručná doba je uvedená pri každom tovare v jeho popise. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, tak je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, alebo nebol vyplnený, slúži ako záručný list daňový doklad.

Kupujúci je povinný tovar neodkladne prehliadnuť po jeho obdržaní bez zbytočného odkladu a prípadne zistenej chyby oznámiť predávajúcemu buď emailom na adresu obchod@muscleshop.sk, alebo písomne na adresu Predavajúceho.

Záruka sa nevzťahuje na:
a) chyby vzniknuté bežným používaním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladovaním
d) pre podnikateľov, ktorí tovar určený na domáce použitie kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ).
Ochrana osobných údajov
Predávajúci zaručuje plnú ochranu osobných,  pred zneužitím. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Poskytnutie osobných údajov je zo strany Kupujúceho dobrovolné. Poskytnutím osobných údajov dáva Kupujúci súhlas s použitím, spracovaním a uložením týchto údajov do databázy predávajúceho. Kupujúci má právo kedykolvek tento súhlas odvolať. Predávajúci získava údaje, ktoré slúžia výlučne na technické zabezpečenie nákupu na www.muscleshop.sk t.j. na dodanie objednaného tovaru, poskytnutie obchodných a marketingových informácií kupujúcemu, vyhotovenie daňového dokladu a pod.
Databázu údajov Predávajúci nepredáva, neprenajíma ani inak neposkytuje žiadnej tretej strane. Výnimkou je poskytnutie údajov subjektom, ktorých spolupráca je nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. (Napr. kuriérska spoločnosť - poskytnutie adresy na dodanie objednaného tovaru). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo, výlučne za účelom zrealizovania objednávky Kupujúceho.
Údaje poskytnuté Kupujúcim sú považované za dôverné. Tieto informácie sú uchovávané a používané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.
V tejto súvislosti sa Predávajúci zaväzuje:
- všestranne chrániť záujmy Kupujúceho a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky.
- zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch kupujúceho
- neposkytovaľ osobné údaje kupujúceho tretím osobám ani ich komerčné využitie.

 

Postup pri reklamácii

Pri reklamácii prosím dodržujte nasledujúci postup:

1. Ak chcete u nás zakúpený tovar reklamovať, kontaktujte nás emailom, alebo telefonicky. Nezabudnite uviesť typ výrobku (prípadne výrobné číslo), číslo predajného dokladu (číslo faktúry) a presný popis vzniknutej závady.

2. Budeme vás informovať o ďalšom postupe(adresa servisného strediska, ktoré je najbližšie k vášmu bydlisku, alebo iný postup), aby vaša reklamacia bola vybavená v najkratšom možnom čase a čo najlepšie k vašej spokojnosti. Pri niektorých fitness zariadeniach vykonávame servis priamo v mieste bydliska zákazníka.

3. Tovar môžte poslať poštou, resp. pri veľkých výrobkoch kuriérskou službou na uvedenú adresu spolu s popisom závady, dokladom o kúpe a záručným listom. Tovar môžte priniesť aj osobne do servisného strediska, pokiaľ sa daný servis nachádza vo vašom bydlisku.

Prihlásenie
© 2011 - 2023 MuscleShop.sk - Všetky práva vyhradené