ÚvodObchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

 

Všeobecné ustanovenia

Predávajúcim je prevádzkovatel internetového obchodu www.muscleshop.sk,  spoločnosť Ivan Klapal ORION Partizánske. IČO: 30884381 so sídlom a kontaktnou adresou :
Gen. Svobodu 852/15 Partizánske 95801 P.O.Box 10, zapísaná v OU Odbor živn. podn. Partizánske, číslo zápisu 305-2734 . (ďalej len "Predávajúci")
Spoločnosť je platcom DPH.

Osoba zodpovedná za vybavenie objednávok a miesto pre vybavovanie reklamácií, kontakt:

 

Simeon Klapal

              simeonklapal@gmail.com 
                                             +421 911 508 210, v pracovných dňoch od 10.00 do 18.00 hod.
 
                                      

                                             

Lehota pre odpoveď:  do 24 hod. emailem, alebo telefonicky.

Zákazníkom (ďalej len "Kupujúci") je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objednala tovar:
a) na stránkach www.muscleshop.sk
c) mailom na adrese: obchod@muscleshop.sk

Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné a dodacie podmienky vyhlásené Predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

Povinnosti predavajúceho

Predávajúci sa zaväzuje:
- dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky Kupujúceho v cene platnej v čase vystavenia objednávky a za dohodnutých platobných podmienok
- objednaný tovar adekvátne zabalený zaslať Kupujúcemu na ním určenú adresu doručenia,
- zabezpečiť kompletnú realizáciu objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou,
- zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch Kupujúceho,
- neposkytovať osobné údaje Kupujúceho tretím osobám s výnimkou poskytnutia údajov kuriérskej spoločnosti nevyhnutných pre správne a včasné doručenie tovaru.
- dodať tovar s daňovým dokladom o predaji, t.j. faktúrou a dodacim listom.
Predávajúci nenesie zodpovednosť:
- za oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou, resp. poštou
- za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou, resp. poštou.
Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:
- v objednávke resp. v registrácii uviesť výlučne pravdivé údaje, tak aby bolo možné správne a včas doručiť objednaný tovar
- zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške, v stanovenej lehote splatnosti a v zmysle obchodných podmienok platných v deň odoslania objednávky a jej následného potvrdenia zo strany Predávajúceho
- objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade závad bezodkladne spísať so zástupcom prepravcu zápis o reklamácii. Iba na základe tohto zápisu je možné uplatniť reklamáciu.
- Objednaný tovar sa stáva vlastníctvom Kupujúceho po úplnom zaplatení ceny tovaru v zmysle vystavenej faktúry.

Cena tovaru
Cena tovaru v internetovom katalógu je vrátane DPH a je vždy aktuálna a platná v momente uskutečnenia objednávky. Doba platnosti ceny a ponúk je 24 hod. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny bez výslovného upozornenia Kupujúceho. Zmena ceny tovaru v internetovom katalógu nemá vplyv na celkovú hodnotu už prijatej objednávky Kupujúceho. V prípade, že dôjde k zníženiu ceny tovar objednaného Kupujícim, má Kupujúci právo na zníženie ceny tovaru v už prijatej a nevybavenej objednávke a to na základe telefonickej, alebo emailovej žiadosti Kupujúceho.
Prostriedky komunikácie
Pre účely vzájomnej komunikácie Kupujúceho a Predávajúceho slúži najmä telefón, a email. Náklady spojené s použitím komunikačných prostriedkov na dialku hradí Kupujúci, alebo Predávajúci podľa charakteru použitého komunikačného prostriedku, platných podmienok a sadzobníkov poskytovatežov komunikačného prostriedku. Hovorné od dodávateľa ku kupujúcemu a naopak se neúčtuje.
Objednávky tovaru
Kupujúci môže objednávať tovar zo sortimentu Predávajúceho telefonicky, emailom, alebo prostredníctvom internetového obchodu.

K objednaniu zákazník vyberie tovar, vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kupnej zmluvy. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena, vybratý spôsob dopravy vrátane súvisiacich poplatkov a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu.

Prijatá objednávka sa stáva pre obe strany záväznou momentom telefonického, či emailového potvrdenia zo strany Predávajúceho. K tomuto potvrdenie využije Predávajúci kontaktné údaje zadané Kupujúcim pri objednaní tovaru.

V prípade, že Kupujúci vytvorí objednávku a nie je dohodnutý s Predávajúcim inak, platí pre Kupujúceho vždy aktuálna cena uvedená v internetovom katalógu.
Objednávka sa považuje za vybavenú momentom pevzatia tovaru Kupujúcim v mieste k tomu určenom, alebo prostredníctvom 3. osoby (prepravcom).

Kupujúci môže objednávku upraviť, alebo stornovať  len po predchádzajúcej dohode s dodávateľom, a to za podmienok, na ktorých sa vzájomne dohodnú.

Postup dodávateľa v prípade, keď nie je schopný dodať tovar (napr. z dôvodu stiahnutia z výroby atď.) je neodkladne informovať Kupujúceho, najneskôr do 48 h. o tejto okolnosti.
Dodacie lehoty
Záväzná lehota je do 15-tich pracovných dní , obvyklá dodacia lehota je do 5-tich  pracovných dní od potvrdenia objednávky dodavateľom. Presnú dodaciu lehotu, pokiaľ je tovar na sklade, alebo predpokládanú dodaciu lehotu, pokiaľ tovar nie je na sklade, sa Kupujúci dozvie od Predávajúceho v momente potvrdenia objednávky.
Dodanie tovaru
Dodanie tovaru je možné týmito spôsobmi:

- Prepravná služba a to za cenu 5 EUR vrátanie DPH ( pri preprave tovaru, kt. má HODNOTU do 100€)

- Prepravná služba a to za cenu 3 EUR vrátanie DPH pri preprave tovaru, kt. má hodnotu od 100 € do 150€.
- Prepravná služba a to za cenu 1EUR vrátanie DPH pri preprave tovaru, kt. má HODNOTU nad 150€

-Pre prepravu nad 30kg sa určuje cena samostatne ktorá bude oznámená mailom alebo telefonicky

- Slovenskou poštou zasielame zásielky do 15kg, nad 15 kg do 30kg je zásielka zasielaná kurierskou službou za cenu maximálne 7€

Poštovné do Českej republiky :

Pri objednávke do 130€ a do 15kg - 7€

Pri objednávke do 130€ a nad 15kg - 10€

Pri objednávke nad 130€ - 3€

 

- Vlastnou prepravou (pri väčšej objednávke alebo tovare ktorého tvar, hmotnosť nad 40kg a iné okolnosti nedovolujú prepravu prepravnou službou) vždy po dohode s Kupujúcim podľa nižšie uvedenej tabuľky :

Poplatky za dodanie tovaru sú nasledovné, platí iba ak sa zásíelka nevzťahuje na klasickú zásielku a objednávajúci bude informovaný o cene zaslania :

 

P.č. Kg od: Kg do: Cena prepravy
1. 0 2 3 €
2. 2 5 3.5 €
3. 5 10 4 €
4. 10 15 5 €
5. 15 20 6 €
6. 20 25 7 €
7. 25 30 8 €
8. 30 40 9 €
9. 40 50 10 €
10. 50 75 21.5 €
11. 75 100 27 €
12. 100 150 37.5 €
13. 150 200 44 €
14. 200 250 49.5 €
15. 250 300 55.5 €
16. 300 350 60.9 €
17. 350 400 66 €
18. 400 450 70 €
19. 450 500 77 €
20. 500 600 84.5 €
21. 600 700 92.5 €
22. 700 800 104.5 €
23. 800 1000 119 €
24. 1000 1500 149 €

 

 

 

Tieto poplatky budú oznámene telefonicky alebo e-mailom.

 

6.12 V prípade ak nebol tovar doručený kuriérom v dohodnutom termíne (spravidla do 48 hodín od odoslania) a kupujúci nemá informáciu o stave doručovania tovaru, môže sa obrátiť na našu prevádzku, kde mu budú poskytnuté požadované informácie.

Vlastná preprava sa určuje podľa vzdialenosti, hodnote objednávky alebo dňa v mesiaci napr. dodanie tovaru cez výkend alebo cez sviatok. Konkrétna suma sa oznamuje telefonicky, mailom alebo po dohode s Kupujúcim.
Spôsob prevzatia  daňového dokladu ( faktúry a dodacieho listu ): spoločne s doručením tovaru.
Spôsob ďalšej komunikácie s objednavateľom po odoslaní objednávky: telefonicky, písomne, elektronicky, osobná návšteva viď. Kontakty a Infolinka.

Aktuálne možnosti dodania tovaru sú ponúknuté v objednávkovom formulári predávajúceho.
Platobné podmienky
Tovar je možné uhradiť:
- dobierkou v mieste prevzatia tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby
- dobierkou na pošte pri preberaní balíka

- vopred prevodom na účet vedení v Slovenskej Sporitelni- na základe predfaktúry
Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad a návod k použitiu výrobku.
Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčásťou kúpnej zmluvy.
Tovar zostáva majetkom Predávajúceho do doby zaplatenia ceny tovaru.
Odstúpenie od zmluvy
V zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (Zákon č. 108/2000 Z.z.)  má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 30 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, je dôležité v uvedenej lehote vrátiť nepoškodený tovar s dodržaním nasledovných podmienok:
- Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, Predávajúceho a Kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla Predávajúceho na náklady a nebezpečie Kupujúceho. V písomnom odstúpení uveďte aj číslo Vášho účtu pre vrátenie peňazí.
- Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho teda v zákonnej lehote späť na adresu Ivan Klapal ORION , Gen. Svobodu 852/15 Partizánske 958 01, v prípade pošty Ivan Klapal ORION, P.O.Box 10 Partizánske 958 01
Aby ste ako Kupujúci mohli bezproblémovo odstúpiť od zmluvy je nutné dodržať nasledovné podmienky:
- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
- tovar môže byť vyskúšaný obvyklím spôsobom,
- tovar musí byť nepoškodený,
- tovar musí byť kompletný
- tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a s písomným oznámením o odstúpení od zmluvy.
- doporučujeme Vám, aby ste tovar posielali doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k nám.
- pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar vrátime prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po odstúpení od zmluvy a fyzickom obdržaní tovaru.
Spôsob stornovania objednávky: objednáteľ môže stornovať objednávku v deň jej uskutočnenia a to emailom, alebo telefonicky - údaje v KONTAKTOCH.

Objednávku je možné stornovať  do 48 hodín od akceptovania objednávky. Stornovanie objednávky je možné uskutočniť s uvedením všetkých údajov z objednávky e-mailom na adrese: simeonklapal@gmail.com

 


Vrátenie peňazí:
Peniaze sú vrátené prostredníctvom bankového prevodu, protože je v žiadosti pre odstúpenie od zmluvy nutné vždy uviesť číslo bankového účtu, na ktorý si prajete prostriedky vrátiť. Žiadosť o odstúpenie od zmluvy s číslom bankového účtu musí byť poslaná Predávajúcim vždy písomnou formou, musí obsahovať číslo objednávky, typ výrobku a kontaktné údaje o Kupujúcom. Predávajúci sa zaväzuje poslať čiastku späť neodkladne, najneskôr do 15-tich pracovných dní po obdržaní žiadosti o odstúpení od zmluvy, ktorá má všetky uvedené náležitosti.

 

Reklamačný poriadok a záruka na tovar
Reklamácie tovaru sú riešené v súlade s platným právným poriadkom.

Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných a dodacích podmienok spoločnosti Ivan Klapal ORION
Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky s objednaným tovarom túto prezrieť a pri zrejmých a na povrchu zásielky znatežných poškodení, prípadne zjavného úbytku či čiastočnej straty zásielky tieto poškodenia a straty reklamovať ihneď u doručujúceho kuriéra. O rozsahu poškodenia, či čiastočnej straty obsahu zásielky musí byť ihneď spísaný reklamačný protokol. Kuriér zasielatelskej spoločnosti je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi zástupcu kuriérskej spoločnosti.
Ak nie je Kupujúcim poškodenie, alebo čiastočná strata obsahu zásielky zrejmá a zjavná pri jej prevzatí, je Kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu vznik škody bez zbytočného odkladu potom čo ju zistil, najneskôr do 2 dní od doručenia zásielky s objednaným tovarom.
V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu dokladu o predaji, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovatela. Reklamovaný tovar Vám vymeníme za iný, alebo Vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Odporúčame preto tovar zasielať doporučene a poistený ( nie na dobierku, zásielku poslanú na dobierku si neprevezmeme).
Reklamácia musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
a) označenie a popis závady zásielky
b) číslo objednávky, resp. číslo zásielky na identifikačnom štítku
c) kópiu reklamačného protokolu (ak bol spísaný s doručujúcim kuriérom pri prevzatí zásielky)
Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej uplatnenia. Táto doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nedodá vyššie uvedené podklady.
Pre rýchlejšie a operatívnejšie riešenie Vašich reklamačných nárokov Vám doporučujeme kontaktovať nás aj telefonicky (0905 197 106, resp. emailom simeonklapal@gmail.com , obchod@muscleshop.sk)
Reklamácie sú vybavované:
- telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 na čísle 0905 197 106,
- emailom na obchod@muscleshop.sk
- poštou na adrese Ivan Klapal ORION , Gen. Svobodu 852/15 Partizánske 958 01
Ak Kupujúci neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok, platí, že zásielka bola doručená riadne a včas. Tento postup reklamácie je rovnaký aj pri reklamáciach v záručnej dobe.
Na tovar predávaný prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti Ivan Klapal ORION sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacou, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby. Za chyby vzniknuté prepravcom neručíme. Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Záručná lehota je kupujúcemu oznámena v obchodných podmienkach dodavateľa. Záručná doba je uvedená pri každom tovare v jeho popise. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, tak je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, alebo nebol vyplnený, slúži ako záručný list daňový doklad.

Kupujúci je povinný tovar neodkladne prehliadnuť po jeho obdržaní bez zbytočného odkladu a prípadne zistenej chyby oznámiť predávajúcemu buď emailom na adresu obchod@muscleshop.sk, alebo písomne na adresu Predavajúceho.

Záruka sa nevzťahuje na:
a) chyby vzniknuté bežným používaním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladovaním
d) pre podnikateľov, ktorí tovar určený na domáce použitie kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ).
Ochrana osobných údajov
Predávajúci zaručuje plnú ochranu osobných,  pred zneužitím. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Poskytnutie osobných údajov je zo strany Kupujúceho dobrovolné. Poskytnutím osobných údajov dáva Kupujúci súhlas s použitím, spracovaním a uložením týchto údajov do databázy predávajúceho. Kupujúci má právo kedykolvek tento súhlas odvolať. Predávajúci získava údaje, ktoré slúžia výlučne na technické zabezpečenie nákupu na www.muscleshop.sk t.j. na dodanie objednaného tovaru, poskytnutie obchodných a marketingových informácií kupujúcemu, vyhotovenie daňového dokladu a pod.
Databázu údajov Predávajúci nepredáva, neprenajíma ani inak neposkytuje žiadnej tretej strane. Výnimkou je poskytnutie údajov subjektom, ktorých spolupráca je nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. (Napr. kuriérska spoločnosť - poskytnutie adresy na dodanie objednaného tovaru). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo, výlučne za účelom zrealizovania objednávky Kupujúceho.
Údaje poskytnuté Kupujúcim sú považované za dôverné. Tieto informácie sú uchovávané a používané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.
V tejto súvislosti sa Predávajúci zaväzuje:
- všestranne chrániť záujmy Kupujúceho a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky.
- zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch kupujúceho
- neposkytovaľ osobné údaje kupujúceho tretím osobám ani ich komerčné využitie.

 

 

Postup pri reklamácii

Pri reklamácii prosím dodržujte nasledujúci postup:

1. Ak chcete u nás zakúpený tovar reklamovať, kontaktujte nás emailom, alebo telefonicky. Nezabudnite uviesť typ výrobku (prípadne výrobné číslo), číslo predajného dokladu (číslo faktúry) a presný popis vzniknutej závady.

2. Budeme vás informovať o ďalšom postupe(adresa servisného strediska, ktoré je najbližšie k vášmu bydlisku, alebo iný postup), aby vaša reklamacia bola vybavená v najkratšom možnom čase a čo najlepšie k vašej spokojnosti. Pri niektorých fitness zariadeniach vykonávame servis priamo v mieste bydliska zákazníka.

3. Tovar môžte poslať poštou, resp. pri veľkých výrobkoch kuriérskou službou na uvedenú adresu spolu s popisom závady, dokladom o kúpe a záručným listom. Tovar môžte priniesť aj osobne do servisného strediska, pokiaľ sa daný servis nachádza vo vašom bydlisku.

 

Záverečné ustanovenia
Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými a dodacími podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

 

 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri objednávaní budete požiadaný o poskytnutie Vašich osobných platných identifikačných údajov (meno a priezvisko, adresu, telefónne čísla, mailová adresa, IČO, DIČ). Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru dopravcom. V prípade, že ste už registrovaný zmenu osobných údajov môžete vykonať sami vo Vašom účte, pokiaľ nie ste registrovaný zmenu môžete spraviť zaslaním žiadosti o zmenu osobných údajov na obchod@muscleshop.sk a zmenu ktorých osobných údajov sa to týka. Vymazanie osobných údajov na požiadanie na obchod@muscleshop.sk . Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu.

Spoločnosť  Ivan Klapal ORION, prevádzkovateľ obchodu www.muscleshop.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č.428/2002 Zb. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú údaje poskytované v minimálnom rozsahu potrebné výlučne pre doručenie tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti neoprávnenému zneužitiu.
Využívaním internetového obchodu www.muscleshop.sk objednávateľ súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z. z. O ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Prevádzkovateľovi. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente.
Prihlásenie
© 2011 - 2023 MuscleShop.sk - Všetky práva vyhradené